June 2020

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • Prayer at Church
 • Phone Prayer
 • Prayer & Tarry Service
2
 • Prayer at Church
 • Altar Prayer
 • Various Bible Classes
3
 • Prayer at Church
 • Phone Prayer
 • Noonday Prayer
 • Fellowship Choir Rehearsal
 • Praise & Worship Team Rehearsal
4
 • Prayer at Church
5
 • Phone Prayer
 • Prayer at Church
 • Altar Prayer
6
7
 • Early Morning Worship Service
 • Christian Education
 • Morning Worship Service
8
 • Prayer at Church
 • Phone Prayer
 • Prayer & Tarry Service
9
 • Prayer at Church
 • Altar Prayer
 • Various Bible Classes
10
 • Prayer at Church
 • Phone Prayer
 • Noonday Prayer
 • Fellowship Choir Rehearsal
 • Praise & Worship Team Rehearsal
11
 • Prayer at Church
12
 • Phone Prayer
 • Prayer at Church
 • Altar Prayer
13
14
 • Early Morning Worship Service
 • Christian Education
 • Morning Worship Service
 • Basketball Counselors' Mtg
 • Fellowship Choir Rehearsal
15
 • Prayer at Church
 • Phone Prayer
 • Prayer & Tarry Service
16
 • Prayer at Church
 • Altar Prayer
 • Various Bible Classes
17
 • Prayer at Church
 • Phone Prayer
 • Noonday Prayer
 • Fellowship Choir Rehearsal
 • Praise & Worship Team Rehearsal
18
 • Prayer at Church
 • Nursing Home
19
 • Phone Prayer
 • Prayer at Church
 • Altar Prayer
20
21
 • Early Morning Worship Service
 • Christian Education
 • Morning Worship Service
 • Fellowship Choir Rehearsal
22
 • Prayer at Church
 • Phone Prayer
 • Prayer & Tarry Service
23
 • Prayer at Church
 • Altar Prayer
 • Various Bible Classes
24
 • WAR YAYA Convention
 • Prayer at Church
 • Phone Prayer
 • Noonday Prayer
 • Fellowship Choir Rehearsal
 • Praise & Worship Team Rehearsal
25
 • WAR YAYA Convention
 • Prayer at Church
26
 • WAR YAYA Convention
 • Phone Prayer
 • Prayer at Church
 • Altar Prayer
27
28
 • Early Morning Worship Service
 • Christian Education
 • Morning Worship Service
29
 • Prayer at Church
 • Phone Prayer
 • Prayer & Tarry Service
30
 • Prayer at Church
 • Altar Prayer
 • Various Bible Classes